El Laboratori d’Aigües de Mataró amplia l’abast de les seves acreditacions

10/05/2024

L’ISO 17025 amplia el rang de procediments que el laboratori tenia acreditats.

Interior del laboratori d'AiGúes de Mataró amb tècniques treballant al fons

Amb la voluntat de tenir certificats tots els processos analítics requerits en el nou Reial decret 3/2023, pel qual s’estableixen els criteris tècnico-sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum, el seu control o subministrament, el Laboratori d’Aigües de Mataró ha sotmès els processos que fins ara no estaven acreditats, a l’ISO 17025, que atorga l’ENAC (Entitat Nacional d’Acreditació).

La norma ISO 17025 està orientada als laboratoris d’assaig i calibratge i garanteix a la clientela d’aquests laboratoris (tant externa com interna) la confiança i la capacitat tècnica per a fer les analítiques a l’empara d’aquesta normativa i d’obtenir resultats tècnicament vàlids.

L’ampliació d’aquesta acreditació inclou els següents assajos:

-  Alcalinitat total per titulació potenciomètrica en aigües de consum i continentals.

-  Duresa total per titulació fotomètrica en aigües de consum i continentals.

-  Duresa total per càlcul en aigües de consum i continentals.

-  Carboni orgànic no purgable (NPOC) per espectroscòpia IR en aigües de consum i continentals. 

-  Metalls per espectroscòpia de plasma d’acoblament inductiu amb detector de masses (ICP-MS) en aigües de consum i continentals.

-  Compostos orgànics volàtils per cromatografia de gases/espectrometria de masses (GC/MS) en aigües de consum i continentals.

-  Compostos aromàtics policíclics (HAPs) per cromatografia de gasos/espectrometria de masses-masses (CG/MS-MS) en aigües de consum i continentals.

-   Plaguicides organoclorades per cromatografia de gasos/espectrometria de masses-masses (CG/MS-MS) en aigües de consum i continentals.

-   Índex de Languelier per càlcul en aigües de consum i continentals.

-   Ferro per espectrofotometria per UV-vis en aigües sanitàries. 

-   Recompte de colífags somàtics en aigües de consum i aigües continentals no tractades.

Aquesta acreditació remarca la voluntat de millora contínua i qualitat dels serveis analítics que ofereix el Laboratori d’Aigües de Mataró.