Les aigües destinades al bany, ja siguin d’ús públic, privat, recreatiu o esportiu, han d’estar controlades per assegurar les característiques d’higiene i sanitàries, químiques i microbiològiques que requereixen les normatives vigents. Tant la legislació estatal (Reial decret  RD 742/2013) com l’autonòmica (Decret 98/2000), defineixen una sèrie de paràmetres necessaris per garantir les òptimes condicions de l’aigua abans d’usar-les i durant el seu ús.

Sota aquesta premissa, el Laboratori d’Aigües de Mataró ofereix diferents paquets d’anàlisis orientats a garantir la qualitat de l’aigua, tant en la posta a punt de les instal·lacions com en el manteniment d’aquestes.

També disposem d’un servei d’anàlisi in situ de la qualitat de l’aire de centres amb instal·lacions cobertes, amb la finalitat de complir totalment el Reial decret RD 742/2013.