Les aigües residuals són totes les provinents d’habitatges, instal·lacions comercials, industrials, hospitalàries, públiques, etc. que incorporen substàncies amb capacitat de pertorbar el medi ambient.

L’abocament de les aigües residuals està molt controlat, per tal de protegir la integritat de la conca receptora i minimitzar així qualsevol efecte tòxic, crònic o agut sobre els recursos naturals, i, per tant,  sobre la qualitat del medi ambient receptor. En aquest sentit, el Laboratori d’Aigües de Mataró treballa segons les diferents normatives que regulen els abocaments d’aigües residuals al medi ambient, per tal de donar resposta a les necessitats dels clients sobre la gestió òptima de les aigües residuals derivades de la seva activitat.

El Laboratori d’Aigües de Mataró té una gran experiència en l’anàlisi fisicoquímica i microbiològica de tota mena d’aigües residuals; les següents són les més representatives:

  • Aigües residuals domèstiques i no domèstiques 
  • Aigües residuals urbanes
  • Aigües pluvials
  • Aigües del sistema públic de sanejament (aigües de depuradora)
  • Aigües d’arqueta
  • Permisos d’abocament
  • Aigües de torres de refrigeració (anàlisi de legionel·la)