Les aigües de pou, bé siguin particulars o públiques, són utilitzades per a diferents usos, que van des del regadiu, passant per la ramaderia i els usos recreatius, fins al consum humà. En tots els casos, la qualitat de l’aigua ha d’estar controlada i complir la legislació vigent que li correspongui.

Al Laboratori d’Aigües de Mataró, oferim diferents paquets d’analítiques orientats a les necessitats dels clients, i els usos que donen a les aigües de pou.

Igualment, també disposem de personal altament format i especialitzat en la recollida de mostres en espais confinats.